Przygotowanie do pełnienia funkcji ABI/IOD
Warsztaty ABI Przygotowanie do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych – skierowane są do osób początkujących, rozpoczynających lub pełniących funkcję ABI od niedawna, jak również do osób pragnących ugruntować posiadaną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Warsztaty zawierają wyjaśnienie najważniejszych pojęć ustawy oraz obowiązków z niej wynikających, a także ćwiczenia praktyczne odnoszące się do najważniejszych czynności wykonywanych przez ABI. Omawiając przepisy ustawy o ochronie danych osobowych prelegenci sygnalizują główne zmiany wynikające z wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).Forma prowadzenia warsztatów pozwala również na udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z procesami przetwarzania danych osobowych. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla ABI, którzy będą zgłoszeni do rejestracji GIODO, jak również dla osób wyznaczonych do wykonywania zadań nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych (w sytuacji nie zarejestrowania ABI w GIODO).

Ideą warsztatów jest również wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz skonsultowanie z ekspertami ENSI stosowanych w Państwa organizacjach rozwiązań, dotyczących ochrony danych osobowych.

Program Warsztatów został opracowany przez Zespół Kancelarii Ekspertów ENSI, pod kierunkiem Prezesa ENSI p. Macieja Byczkowskiego, który brał udział w przygotowywaniu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie nowego statusu ABI oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie wykonywania zadań ABI.

Warsztaty prowadzone są przez specjalistów – praktyków posiadających bardzo duże, co najmniej 10-letnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący pełnią funkcję ABI w podmiotach różnych branży w Polsce – w ramach outsourcingu.

Od 2004 r. w warsztatach ENSI (otwartych i zamkniętych) organizowanych w tej tematyce wzięło udział ponad 1000 osób.

Obecnie na rynku można znaleźć ogromną liczbę szkoleń z zakresu danych osobowych. Wiele z nich, prowadzonych jest przez teoretyków lub osoby, które jedynie zapoznały się z ustawą o ochronie danych osobowych lub przeczytały o jej nowelizacji, bez zrozumienia istoty zmian. Taka sytuacja prowadzi do przekazywania zafałszowanych i błędnych informacji związanych z wykonywaniem zadań ABI, co skutkuje dezorientacją i niepokoi ADO oraz osoby, które pełnią funkcję ABI.

Wiedza teoretyczna to za mało, żeby przekazać rzetelną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania zadań ABI po deregulacji.

Podczas warsztatów, nasi eksperci – praktycy podzielą się z Państwem wiedzą ekspercką, popartą 20-letnim doświadczeniem. Udział w warsztatach zagwarantuje Państwu otrzymanie najważniejszych, rzetelnych informacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz przedstawienia praktycznego podejścia do tematu.

Nieliczne grupy uczestników podczas warsztatów, gwarantują skuteczną naukę oraz swobodną wymianę doświadczeń, jak również merytoryczne i przydatne dyskusje.Serdecznie zapraszamy!


AGENDA
1. Konieczność ochrony danych osobowych w podmiotach działających w Polsce.
a) Podstawy prawne ochrony danych osobowych w Polsce.
b) Reforma przepisów o ochronie danych osobowych w UE.
c) Dane osobowe w różnych aktach prawnych.
d) Dane osobowe a inne informacje prawnie chronione.
2. Status Administratora bezpieczeństwa informacji
a) Obowiązki zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
b) Zasady powołania ABI.
c) Zakres zadań i obowiązków ABI.
d) Wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji ABI.
e) Umocowanie ABI w strukturze organizacji – niezależność stanowiska.
f) Zgłoszenie powołania ABI do rejestracji GIODO.
g) Rola ABI w kontroli GIODO.
h) Wykonywanie zadań zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w sytuacji niepowołania ABI.
i) Przyszła funkcja inspektora ochrony danych – kontynuacja funkcji ABI
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy o ochronie danych osobowych - wyjaśnienie podstawowych pojęć
a) Dane osobowe.
b) Zbiór danych osobowych.
Ćwiczenie: identyfikacja zbiorów danych osobowych.
c) Przetwarzanie danych osobowych.
d) Udostępnianie danych – odbiorcy danych.
e) Powierzanie przetwarzania danych – procesorzy.
f) Administrator danych osobowych.
g) Administrator bezpieczeństwa Informacji.
h) Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.
4. Obowiązki administratora danych osobowych
a) Obowiązek przetwarzania danych zgodnie z prawem - podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Ćwiczenie: określenie podstaw prawnych przetwarzania danych – ćwiczenia na przykładach.
b) Obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych.
Ćwiczenia: opracowanie klauzuli informacyjnej
c) Obowiązki szczególnej staranności administratora danych osobowych – celowość, adekwatność oraz czas przetwarzania danych osobowych.
d) Obowiązki związane z realizacją praw osób, których dane dotyczą.
e) Zasady przekazywania danych osobowych innym podmiotom:
o Zasady udostępniania danych osobowych.
o Obowiązki przy powierzaniu przetwarzania danych osobowych.
o Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie danych osobowych - rozróżnienie sytuacji.
Ćwiczenie: opracowanie zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych.
o Transfer danych - przekazywanie danych do państwa trzeciego.
5. Uprawnienia GIODO oraz odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych
a) Uprawnienia kontrolne GIODO i inspektorów jego Biura – jak przygotować się do kontroli?
b) Odpowiedzialność karna i cywilna za naruszenie ochrony danych osobowych – komu i co może realnie grozić.
6. Obowiązek zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji GIODO.
o Wyłączenia z obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych,
Ćwiczenia: identyfikacja zbiorów wyłączonych spod obowiązku rejestracji, wypełnienie wniosku rejestracyjnego.

7. Obowiązki zabezpieczenia danych osobowych
a) Wymogi ustawy o ochronie danych osobowych – Rozdział 5.
b) Wymogi zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
8. Zadania ABI – podsumowanie
a) Zakres zadań ABI.
b) Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych przetwarzanych w organizacji.
c) Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych z przepisami - realizacja obowiązków formalno-prawnych przetwarzania danych, w tym:
o Zbieranie danych – klauzule informacyjne, oświadczenia zgody.
o Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom.
o Powierzanie przetwarzania danych osobowych procesorom.
o Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz aktualizacja zgłoszeń.
d) Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych z przepisami - realizacja obowiązków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych, w tym:
o Upoważnianie osób do przetwarzania danych osobowych.
o Szkolenia osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
o Wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.
o Zabezpieczenie obszaru przetwarzania danych osobowych.
o Zabezpieczenie miejsc agregowania danych osobowych – system informatyczny, archiwa papierowe.
e) Nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych – teczka ABI.
f) Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych określonych
w dokumentacji przetwarzania danych.
g) Prowadzenie przez ABI jawnego rejestru zbiorów danych osobowych.

Test ze znajomości zasad ochrony danych osobowych w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych
Rozdanie dyplomów. Zakończenie Warsztatów

*podana cena obowiązuje w przypadku zgłoszenia dokonanego 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia; koszt udziału w szkoleniu dla przedstawicieli jednostek opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT(wymagane oświadczenie)
Firma:
European Network Security Institute Sp. z o.o. (ENSI)
Imię Nazwisko:
---
Email:
info@ensi.net
Kategoria:
Szkolenia biznesowe
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Województwo:
Mazowieckie
Szkolenie od:
2017/11/21
Szkolenie do:
2017/11/22
Koszty szkolenia:
1500 PLN
Data ważności:
2018/01/09 - Oferta nieaktualna
Wyświetleń:
561


Regulamin | Kontakt | Współpraca | Partnerzy | Mapa serwisu | RSS | Polityka prywatności

Dodaj szkolenie | Szukaj szkolenia | Szkolenia biznesowe | Szkolenia informatyczne | Kursy językowe | Studia i edukacja | Pozostałe szkolenia i kursy |© 2008 - 2019 Kursy4U.pl - wszelkie prawa zastrzeżone