MSR/MSSF w praktyce – wybrane aspekty
MSR/MSSF w praktyce – wybrane aspekty

Dzień I

Sprawozdania finansowe - prezentacja, ujawnienia, zagadnienia ogólne

Część opisowa sprawozdania - największe wyzwania (MSR 1):
Opis zasad wyceny
Kluczowe założenia i niepewność szacunków
Zarządzanie kapitałem własnym
Klasyfikacja kosztów i przychodów - co jest kosztem finansowym a co operacyjnym
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7)
Czym się różni sprawozdanie z pełnego dochodu od sprawozdania ze zmian w kapitale (MSR 1)
Sprawozdawczość śródroczna (MSR 34)
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym (MSR 10)

Majątek trwały i utrata wartości

Środki trwałe i wartości niematerialne - wycena początkowa, późniejsze zwiększenia wartości, amortyzacja, części składowe (MSR 16)
Nieruchomości Inwestycyjne ujęcie początkowe, wycena na dzień bilansowy, przeniesienia do środków trwałych i odwrotnie, zbycie nieruchomości, ujawnienia (MSR40)
Utrata wartości - zespół generujący przepływy pieniężne, budowa modelu, wycena spółki a wycena składników majątkowych, ujęcie w księgach (MSR 36)

Dotacje, Działalność zaniechana, Przychody

Dotacje do aktywów, dotacje do przychodów, moment rozpoznania, wycena (MSR 20)
Wycena przychodu ze sprzedaży dóbr, świadczenia usług, ustalenie momentu ujmowania przychodu, rabaty, ujawnienia (MSR 18)
Kontrakty budowlane(MSR11) - jak zastosować wycenę w praktyce, występujące najczęściej problemy, ujawnienia

Dzień II

Instrumenty finansowe, akcje własne, leasing

Definicje, klasyfikacja i wycena ,definicje, określenie kategorii instrumentu finansowego w dniu nabycia lub powstania , zasady wyceny na dzień bilansowy oraz utrata wartości, wbudowane instrumenty pochodne, rachunkowość zabezpieczeń:
zabezpieczenie wartości godziwej,
zabezpieczenie przepływów pieniężnych,
zabezpieczenie inwestycji netto
dokumentacja (MSR 39)
Ujawnienia i prezentacja :kapitały a zobowiązania finansowe, opis zasad wyceny, znaczenie instrumentów finansowych dla oceny pozycji finansowej i wyniku, kategorie ryzyka i zakres niezbędnych ujawnień (MSR 32)
Leasing rodzaje i znaczenie umów leasingowych, zasady kwalifikacji leasingu, prezentacja leasingu finansowego i operacyjnego, problemy związane z księgowaniem leasingu, leasing zwrotny (MSR 17)
wieczyste użytkowanie gruntów - problemy z klasyfikacją

Rezerwy, Zapasy, koszty finansowania zewnętrznego, Dotacje, Podatek dochodowy, świadczenia pracownicze

Kryteria ujęcia rezerw, wycena rezerw, zobowiązania warunkowe, aktywa warunkowe, ujawnienia, (MSR 37),
Ujęcie i wycena początkowa zapasów, wycena na dzień bilansowy, ujawnienia (MSR 2)
Koszty finansowania zewnętrznego - co się zmieniło, zasady kapitalizacji, ujawnienia, różnice do polskich zasad rachunkowości (MSR 23)
Zasady ujmowania i ujawnienia podatku dochodowego (MSR 12)
Rodzaje świadczeń pracowniczych, krótkoterminowe świadczenia pracownicze, świadczenia po okresie zatrudnienia, inne świadczenia długoterminowe, świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy , ujawnienia (MSR 19)

Połączenia jednostek gospodarczych, konsolidacja, transakcje z podmiotami powiązanymi

Techniki konsolidacji, (MSR 27)
inwestycje w jednostki stowarzyszone (MSR 28)
Udziały we wspólnych przedsięwzięciach (MSR 31)
Ujawnienia informacji na temat podmiotów powiązanych (MSR 24)
Skutki zmian kursów walut- przeliczanie sprawozdań podmiotów zagranicznych( MSR 21)
Firma:
ECDDP Szkolenia
Imię Nazwisko:
Monika Wójcik
Email:
monika.wojcik@ecddp.pl
Kategoria:
Szkolenia biznesowe
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Województwo:
Mazowieckie
Szkolenie od:
2012/01/19
Szkolenie do:
2012/01/20
Zakończenie naboru:
2012/01/18
Koszty szkolenia:
850 PLN
Data ważności:
2012/01/15 - Oferta nieaktualna
Wyświetleń:
857


Regulamin | Kontakt | Współpraca | Partnerzy | Mapa serwisu | RSS | Polityka prywatności

Dodaj szkolenie | Szukaj szkolenia | Szkolenia biznesowe | Szkolenia informatyczne | Kursy językowe | Studia i edukacja | Pozostałe szkolenia i kursy |© 2008 - 2018 Kursy4U.pl - wszelkie prawa zastrzeżone