Studia Podyplomowe MSR/MSSF
Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości MSR/MSSF jak również niezbędnych dla właściwego rozumienia, interpretowania i stosowania tychże standardów elementów z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, prawa cywilnego i handlowego oraz rachunkowości zarządczej.
W trakcie trwających dwa semestry studiów wykłady prowadzić będą przede wszystkim pracownicy naukowi Akademii Leona Koźmińskiego oraz biegi rewidenci z firmy audytorskiej BDO. Udział praktyków w prowadzeniu zajęć zapewni słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi stosującymi standardy międzynarodowe

Warunkiem zaliczenia studiów jest zdanie egzaminu pisemnego po każdym z dwóch semestrów.


1. Rachunkowość jako fenomen społeczny.

* Podstawy ładu korporacyjnego

2. Podstawy prawne i założenia koncepcyjne MSR/MSSF

* Fundacja i Rada Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczość Finansowej (MSSF)
* Adaptacja MSSF w Dyrektywach Unii Europejskiej MSSF w polskim prawie bilansowym
* Założenia koncepcyjne i interpretacje zasad sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych według MSSF

3. Elementy sprawozdania finansowego

* MSR l: Prezentacja sprawozdań finansowych
* MSR 34: Śródroczne sprawozdawczość finansowa
* MSR 8: Polityka rachunkowości, zmiany w wartościach szacunkowych i korekty błędów
* MSR 10: Zdarzenia następujące po dacie bilansu
* MSSF l: Zasady sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF po raz pierwszy

4. Bilans majątkowy

* MSR 16: Rzeczowe aktywa trwałe
* MSR 38: Wartości niematerialne i prawne
* MSR 40: Nieruchomości inwestycyjne
* MSR 17: Leasing
* MSR 2: Zapasy
* MSR 36: Utrata wartości aktywów
* MSR 37: Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
* MSSF5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana

5. Rachunek zysków i strat

* MSR 18: Przychody
* MSR 11: Kontrakty budowlane
* MSR 20: Dotacje państwowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy państwa
* MSR 23: Koszty finansowania zewnętrznego
* MSR 12: Podatek dochodowy

6. Przepływy pieniężne

* MSR 7: Rachunek przepływów pieniężnych

7. Świadczenia pracownicze

* MSR 19: Świadczenia pracownicze
* MSR 26: Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
* MSSF 2: Kapitałowe świadczenia pracownicze i płatność akcjami

8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

* MSSF 3: Połączenia jednostek gospodarczych
* MSR 27: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i inwestycje w jednostkach zależnych
* MSR 28: Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
* MSR 31: Sprawozdawczość finansowa dotycząca udziałów we wspólnych przedsięwzięciach

9. Finanse przedsiębiorstw

* Wycena podmiotów gospodarczych/ wycena udziałów/akcji

10. Specyficzne obszary rachunkowości grup kapitałowych

* MSR 21: Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
* MSSF 8: Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności
* MSR 24. Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych
* MSR 29: Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
* MSR 33: Zysk przypadający na jedną akcję

11. Wprowadzenie do finansów międzynarodowych

12. Instrumenty Finansowe

* MSR 39: Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

13. Inne standardy sprawozdawczości finansowej - Dyrektywa UE, Amerykański GAAP

14. Prawo cywilne i handlowe

15. Praktyczne narzędzia pracy

* MSSF l: Zasady sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF po raz pierwszy - praktyczne przykłady.
* Praktyczny przykład przekształcenia sprawozdania finansowego sporządzonego według ustawy na wymogi MSSF.
* Lista kontrolna informacji, które powinny wynikać z informacji dodatkowych.

16. Elementy rachunkowości zarządczej

PODANY TERMIN ROZPOCZĘCIA JEST UMOWNY, DOKŁADY ZOSTANIE PRZEDSTAWIONY PO USTALENIACH Z UCZELNIĄ!!

Wymagane dokumenty:

* dyplom ukończenia studiów wyższych
* wypełniony formularz zgłoszeniowy
* CV
* 2 zdjęcia
* kopia dowodu osobistego
* dowód wpłaty wpisowego - 150 zł

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty ( 8.45 - 17.30) i w niedziele ( 8.45 - 15.45)

Koszt uczestnictwa:
6 700 zł przy płatności jednorazowej
7 000 zł przy płatnośi w dwóch ratach (3 500 zł za semestr)
150 zł - wpisowe

Uczestnicy otrzymują dyplom studiów podyplomowych wystawiany przez Akademię Leona Koźmińskiego.
Firma:
BDO Sp. z o.o.
Imię Nazwisko:
Aneta Krześniak
Email:
aneta.krzesniak@bdo.pl
Kategoria:
Studia i edukacja
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Województwo:
Mazowieckie
Szkolenie od:
2011/03/12
Szkolenie do:
2012/03/11
Zakończenie naboru:
2011/03/07
Koszty szkolenia:
6700 PLN
Data ważności:
2011/03/09 - Oferta nieaktualna
Wyświetleń:
2735


Regulamin | Kontakt | Współpraca | Partnerzy | Mapa serwisu | RSS | Polityka prywatności

Dodaj szkolenie | Szukaj szkolenia | Szkolenia biznesowe | Szkolenia informatyczne | Kursy językowe | Studia i edukacja | Pozostałe szkolenia i kursy |© 2008 - 2019 Kursy4U.pl - wszelkie prawa zastrzeżone