Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej
Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie profesjonalnych kadr kierowniczych, posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania w praktyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu. W toku studiów omawiane zagadnienia teoretyczne przedstawiane są wraz z systemami informatycznymi, umożliwiającymi ich praktyczne zastosowanie oraz z konkretnymi rozwiązaniami przyjętymi przez wiodące światowe i polskie przedsiębiorstwa.Program studiów przewiduje urozmaicone formy zajęć (wykłady, warsztaty i treningi, laboratoria), realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi: prezentacji multimedialnych, platformy e-learning i filmów edukacyjnych.W trakcie trwających dwa semestry studiów wykłady prowadzić będą przede wszystkim pracownicy naukowi AGH oraz biegi rewidenci z firmy audytorskiej BDO. Udział praktyków w prowadzeniu zajęć zapewni słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry stykającej się w praktyce z problematyką rachunkowości zarządczej i controllingu lub osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.

W szczególności zaproponowana oferta programowa skierowana jest do:

* Dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych;
* Aktualnych i przyszłych controllerów;
* Kadry kierowniczej wszystkich szczebli;
* Właścicieli przedsiębiorstw;
* Informatyków wdrażających i administrujących systemami controllingowymi;
* Absolwentów studiów wyższych (lub studentów ostatniego roku) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań controllera.

Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować wiedzą, dotyczącą współczesnego zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu, jak również umiejętnościami stosowania tych systemów w praktyce przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Program studiów zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji Controllera w przedsiębiorstwach oraz innych organizacjach i instytucjach.


Szczegółowy zakres tematyczny przedmiotów obowiązkowych

1. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej

* Zadania rachunkowości zarządczej
* Zadania i kompetencje controllera
* Różnice między rachunkowością finansową i zarządczą
* Ewidencja i rozliczanie kosztów
* Metody kalkulacji
* Koszty stałe i zmienne
* Analiza progu rentowności
* Wskaźniki finansowe
* Centra odpowiedzialności
* Pomiar osiągnięć centrów odpowiedzialności
* Rozliczenia wewnętrzne

2. Zasady rachunkowości finansowej

* Rola i znaczenie rachunkowości
* Zasady rachunkowości finansowej
* Operacje gospodarcze i ich ujęcie w rachunkowości
* Ewidencja wybranych operacji gospodarczych
* Plan kont przedsiębiorstwa
* Sprawozdawczość finansowa i jej rola
* Bilans majątkowy i zasady wyceny
* Rachunek zysków i strat
* Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
* Pozostałe składniki sprawozdań finansowych
* Polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości

3. Systemy informatyczne controllingu

* Rodzaje systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
* Architektura systemów informatycznych
* Kryteria oceny systemów informatycznych pod kątem potrzeb organizacji
* Systemy informatyczne wspomagające pracę controllera
* Arkusz kalkulacyjny
* Excel w pracy controllera
* Wykorzystanie systemów informatycznych controllingu w praktyce

4. Sprawozdawczość i analizy zarządcze

* Zasady przygotowania sprawozdań zarządczych
* Sprawozdawczość segmentowa
* Sprawozdawczość decyzyjna
* Sprawozdawczość odpowiedzialności
* Zintegrowane systemy sprawozdawczości zarządczej
* Projektowanie bazy danych zarządczych
* Pulpity zarządcze i sprawozdania dynamiczne

5. Budżetowanie operacyjne

* Istota budżetowania i jego rola
* Struktura budżetu rocznego przedsiębiorstwa
* Procedura budżetowania rocznego
* Tradycyjne metody budżetowania
* Nowoczesne podejście do budżetowania
* Opracowanie, wdrażanie i organizacja procesu budżetowania w praktyce
* Systemy informatyczne wspomagające budżetowanie

6. Budżetowanie kapitałowe

* Istota budżetowania kapitałowego
* Powiązanie decyzji inwestycyjnych i finansowych
* Metody oceny efektywności inwestycji w procesie budżetowania kapitałowego
* Budżetowanie kapitałowe w praktyce

7. Procesowa rachunkowość zarządcza

* Zarządzanie kosztami we współczesnych organizacjach
* Rachunek kosztów działań - warsztaty
* Ocena rentowności produktów na bazie rachunku kosztów działań
* Ocena rentowności klientów na bazie rachunku kosztów działań
* Wykorzystanie informacji o kosztach działań w zarządzaniu organizacją

8. Strategiczna rachunkowość zarządcza

* Misja, wizja i strategia przedsiębiorstwa
* Cechy charakteryzujące controlling strategiczny
* Wycena wartości dla interesariuszy
* Zbilansowania karta osiągnięć i mapy strategii
* Strategiczna analiza rentowności
* Rachunek kosztów docelowych
* Rachunek kosztów cyklu życia produktu i klienta
* Rachunkowość otwartych ksiąg

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe.

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się w Warszawie raz lub dwa razy w miesiącu , w soboty ( 10.00 - 17.30) i w niedziele ( 9.00 - 15.45)
Firma:
BDO Sp. z o.o.
Imię Nazwisko:
Anita Majkowska
Email:
anita.majkowska@bdo.pl
Kategoria:
Studia i edukacja
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Województwo:
Mazowieckie
Szkolenie od:
2011/03/12
Szkolenie do:
2012/03/11
Zakończenie naboru:
2011/03/07
Koszty szkolenia:
6000 PLN
Data ważności:
2011/03/09 - Oferta nieaktualna
Wyświetleń:
2028


Regulamin | Kontakt | Współpraca | Partnerzy | Mapa serwisu | RSS | Polityka prywatności

Dodaj szkolenie | Szukaj szkolenia | Szkolenia biznesowe | Szkolenia informatyczne | Kursy językowe | Studia i edukacja | Pozostałe szkolenia i kursy |© 2008 - 2019 Kursy4U.pl - wszelkie prawa zastrzeżone