TRAIN THE TRAINERS - CERTYFIKOWANA SZKOŁA KOMPETENCJI TRENERA WEWNĘTRZNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM METODYKI PRACY TRENERA
KOMENTARZ:
W programie Szkoły Kompetencji Trenerskich proponujemy kompendium wiedzy - wiele interdyscyplinarnych modułów kształtujących zarówno umiejętności podstawowe jak i rozwijające kompetencje trenerskie.

Do poprowadzenia Szkoły Kompetencji Trenerskich zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z ponad 14-letnim doświadczeniem w pracy trenerskiej: Wojciecha Szymczaka - autora podręcznika dla trenerów \"Profesjonalni trenerzy - czyli jak planować i osiągać długotrwałe rezultaty\", Marcina Przybyłka - trenera o nieprzeciętnym umyśle i osobowości - każde spotkanie z nim inspiruje, prowokuje i rozwija, Anetę Awtoniuk - behawiorystkę, coacha i mentora w zakresie technik redukcji objawów stresu i warsztatów z technik pracy z głosem oraz Marynę Brywczyńską - jedną z pięciu osób w Polsce, która ukończyła jedną z najbardziej prestiżowych szkół trenerów - \"Train The Trainer\" Dale Carnegie Training, współautorkę unikalnego na rynku trenerskim \"Warsztat kompetencji międzykulturowych - podręcznik dla trenerów\".

Szczególny nacisk położyliśmy na metodykę konstruowania a następnie prowadzenia warsztatów, tworzenia spójnych scenariuszy i manuali trenerskich, pisania autorskich ćwiczeń. Trenerzy wewnętrzni biorący udział w cyklu szkoleń będą mieli wiele okazji do ćwiczeń, tworzenia scenariuszy czy manuali do późniejszego zastosowania z uwzględnieniem specyfiki danej Organizacji.
Będą mogli również przetrenować nowo stworzone ćwiczenia, symulacje czy grę na grupie uczestników. Otrzymają informację zwrotną od współuczestników i trenerów prowadzących. Nowością jest to, iż poznają tajniki podziału ról oraz nauczą się prowadzić szkolenia i warsztaty wspólnie z drugim trenerem czy kotrenerem.
Trenerzy prowadzący poszczególne moduły będą też stanowić wzór i sami będą stosować metody, o których będzie mowa w kolejnych modułach. Szkoła Kompetencji składa się z czterech zjazdów z 2-3-tygodniowymi przerwami.
Zgodnie z Państwa wcześniejszymi sugestiami zjazdy odbywają się w piątki i soboty.

Zjazd I. Co każdy trener powinien umieć? Rola, zadania i niezbędne umiejętności.
CELE:
Wyrównanie poziomu i zakresu wiedzy podstawowej w pracy trenera o:
formach i metodach szkoleń,
stosowanych narzędzi pracy wspierajacych trenera i uczestników,
zasadach pracy głosem, ciałem, przestrzenią i własną energią,
metodach i zasadach badania potrzeb szkoleniowych firmy i uczestników.
Nauczenie się świadomego stosowania lodołamaczy i ich doboru do realizowanych treści.
Wyćwiczenie umiejętności:
autoprezentacji,
otwarcia szkolenia czy warsztatu.
Stworzenie koncepcji i scenariusza szkolenia - ćwiczenie.
PROGRAM:
Moduł wstępny.
Wprowadzenie.
Uściślenie nomenklatury.
Ustalenie zasad współpracy i logistyki zajęć.
Moduł I - Autoprezentacja trenera - a budowanie relacji z grupą.
Składowe autoprezentacji:
komunikacja trenera w pierwszych minutach szkolenia kluczem do sukcesu,
wygląd trenera adekwatny do planowanego rodzaju szkolenia, warsztatu treningu,
świadoma mowa ciała:
gesty pozytywne, neutralne i negatywne,
sposób korzystania z przestrzeni szkoleniowej,
elementami pracy ciałem w sytuacjach trudnych.
Prezentacja trenera w pracy w parach:
metoda TIKO.
Moduł II - Badanie potrzeb szkoleniowych.
Kwintet szkoleniowy - rola i zadania członków kwintetu.
Definiowanie i redefiniowanie celów projektu szkoleniowego:
metody badania potrzeb,
negocjowanie końcowych celów warsztatu / szkolenia z decydentami.
Moduł III - Jak zmotywować, zainteresować uczestników treningów / warsztatów?
Z jakiego powodu ludzie dorośli uczestniczą w różnego typu szkoleniach?
Poczucie ryzyka i poczucie bezpieczeństwa uczestników.
rola trenera w budowaniu poczucia bezpieczeństwa,
metody niwelowania poczucia ryzyka u uczestnika,
katalog słów i zwrotów wspierających.
Entuzjazm trenera.
autowyzwalanie i podtrzymywanie wysokiej energii u trenera,
przekazywanie energii grupie.
Osobisty warsztat trenera:
głos,
postawa,
ruch sceniczny i zagospodarowanie przestrzeni na sali szkoleniowej.
Sposoby otwarcia wg. autorskiej metody Dale Carnegie:
wstrząsające stwierdzenie,
pytanie oparte na potrzebie lub zainteresowaniu,
tajemnicze stwierdzenia,
komplement,
dramatyczne wydarzenie.
Moduł IV - Tworzenie koncepcji szkolenia.
Jak powstaje koncepcja szkolenia?
jak powinno wyglądać zrównoważone szkolenie?
Na co zwracać uwagę przy kształtowaniu warsztatu?
analiza potrzeb, a określanie celu warsztatu,
metody definiowania celów,
cele według Dyrektywy Lizbońskiej,
analiza audytorium:
skład grupy docelowej - odbiorców oraz profil uczestnika,
doświadczenie szkoleniowe grupy,
znajomość / zażyłość pomiędzy uczestnikami i / lub osiągniętym poziomem i rozwojem grupy,
czas przewidziany na realizacje,
miejsce szkolenia,
możliwości sali, a sposoby ustawienia stołów, krzeseł,
potencjalne możliwości terenów przyległych do ośrodka, hotelu.
Moduł V - Struktura warsztatu, a rola trenera.
Podstawowe części warsztatu:
otwarcie:
przywitanie nieformalne i formalne,
podanie celu i przebiegu warsztatu (krótkie wskazówki - zasada 3 P),
ustalenie kontraktu - sposoby,
lodołamacze - ich rodzaje i celowość,
giełda pomysłów i wymiana doświadczeń.
część merytoryczna - jak ją zbudować?
cykl Kolba - w jaki sposób z niego korzystać?
style uczenia ludzi dorosłych wg. Honey & Mumford,
pętle zapamiętywania, a czas realizacji poszczególonych elementów szkolenia,
trzy podstawowe zasady budowania warsztatu (struktura: sekwencyjna, puzzle, metafora),
zakończenie: waga podsumowania warsztatu,
metody podsumowań wg. Dale Carnegie:
podsumowanie,
odwołanie się do wyższych motywów,
porzucenie rywalizacji,
udramatyzowanie celów,
powtórzenie najwazniejszych punktów,
cytat,
mówienie z poziomu osobistego.
Rola trenera w trakcie warsztatu.
prowadzenie i wspieranie uczestników,
dynamika pracy,
podnoszenie energii uczestników (energetyzery),
prowadzenie ćwiczeń,
konstruowanie prawidłowej instrukcji,
instrukcja wieloetapowa,
prawidowe obliczenie czasu realizacji ćwiczeń przez podzespoły,
udzielanie informacji zwrotnej,
zasady,
6 struktur udzielania informacji zwrotnej.
Moduł VI - Tworzenie konspektów, scenariuszy i manuali - warsztat trenera.
Różne typy formatów / wzorów.
Planowanie metody edukacyjnych.
dynamika grupy,
preferencje grupy,
etap procesu grupowy szkolonej grupy.
Spójność celów z planowaną treścią i ćwiczeniami.
Moduł VII - Narzędzia wspierające trenera i uczestników:
praca z Flipchartem:
zasada pisania,
kolory markerów, a ich stosowanie,
wielkość i kształt liter,
flipcharty obowiązkowe / niezbędne,
praca z kartami moderacyjnymi,
niezbędnik trenera - moje osobiste wyposażenie walizki trenerskiej.
Zasady tworzenia i korzystania z prezentacji PowerPoint.
Jak tworzyć dobry materiał dla uczestników?
język wykładu, prezenatcji, a język pisany,
skrypt jako pomoc,
rodzaje skryptów: aktywny, materiał powtórzeniowy, element dalszego rozwoju,
materiał źrodłowy, cytowanie tekstów, a zachowanie praw autorskich,
powoływanie się na źródła i prace badawcze, w wartość merytoryczna,
handouty do ćwiczeń,
materiał zapasowy (ćwiczenia).
Moduł podsumowujący
Ćwiczenie \"trener jest Jak...\".
Katalog dobrych praktyk.
Raport postanowień.
Zjazd II - Trener aktywny. Od celu po ewaluację.
CELE:
Rozwój kompetencji trenerskich w zakresie:
budowania autorytetu trenera na sali szkoleniowej,
samodzielnego tworzenia ćwiczeń, studiów przypadków,
zasady doboru, stosowania i ewentualnego samodzielnego tworzenia gier edukacyjnych,
niektórych metod ewaluacji szkoleń.
PROGRAM:
Moduł otwierający
Wstęp - podanie tematyki i celu, logistyki.
Lodołamacz trenera.
Mini wykład wprowadzający.
Moduł I - Budowanie autorytetu trenera.
W jaki sposób budować swój autorytet? Ćwiczenie.
kluczowe obszary budowania autorytetu,
spójność wartości z przekazywanymi treściami,
postawa: jak ją kształtować?
ingracjacja: zjednywanie sobie uczestników.
Jakie mamy korzyści z budowania autorytetu?
Zwiększenie sprawności i jasności w komunikacji,
uświadomienie uczestnikom swojej roli,
autopromocja: pozyskiwanie zaufania do własnych kompetencji.
Moduł II - Jak aktywizować uczestników szkolenia?
Grupa i jej dynamika.
proces grupowy a aktywność uczestników,
dobór metod pracy do dynamiki i etapu procesu grupowego.
Aktywne metody pracy z grupą:
lista metod aktywnych - kula śnieżna;
budowanie ćwiczeń,
stawianie celów ćwiczenia początkiem pracy nad ćwiczeniem i doborem metody,
ćwiczenie definiowania celów.
studia przypadków (case study) - jak tworzyć opisy, gdzie czerpać inspirację,
opisy przypadków proste,
opisy przypadków w formie pamiętnika,
artykuły prasowe - a studia przypadków,
ćwiczenie w samodzielnym opracowaniu studium.
Symulacje a gry symulacyjne - Podobieństwa a różnice.
Zasady tworzenia gier - praca w grupach / ćwiczenie.
Moduł III - Stosowanie ćwiczeń i innych wybranych metod pracy z grupą.
Wielkość grup i podgrup, a stosowane metody aktywne.
Stosowanie fragmentów filmów jako bazy do dyskusji:
rodzaje dyskusji,
debata Oxfordzka.
Wartość gier edukacyjnych.
Gry terenowe.
Dobór energetyzerów
różnice pomiędzy lodołamaczem a energetyzerem - praktyczne przykłady.
Ćwiczenie relaksacyjne:
zasady stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych - bezpieczeństwo psychiczne uczestników,
metoda medytacji i wizualizacji na biznesowych salach szkoleniowych,
ćwiczenie wizualizacji.
Moduł IV - Walidacja i ewaluacja szkoleń.
Znaczenie ewaluacji w projekcie szkoleniowym.
Modele ewaluacji wykorzystywane w organizacjach.
Zadania trenera na etapach walidacji i ewaluacji programu szkoleniowego.
Zasady konstruowania ankiet i formularzy wykorzystywanych w ewaluacji:
przegląd przykładowych ankiet i formularzy ewaluacyjnych,
wyłonienie dobrych praktyk w ankietach i formularzach ewaluacyjnych,
zaprojektowanie (grupy zadaniowe) ankiet i formularzy użytecznych w szkoleniach (zgodnie ze scenariuszem stworzonym w trakcie I zjazdu).
Zadania do realizacji po lub w trakcie cyklu szkoleń jako metoda oceny efektów szkoleniowych.
Moduł podsumowująco - zamykający.
Raport końcowy - co wdrożę w swojej pracy.
Zamknięcie szkolenia.
Zjazd III - Podstawy dynamiki procesu grupowego oraz sytuacje trudne.
CELE:
Zdefiniowanie etapów procesu grupowego i ról grupowych:
charakterystyka zachowań uczestników,
zmienność i dynamika - przyczyny.
Zdefiniowanie paradygmatów skutecznego zarządzania grupą szkoleniową i procesem zdobywania wiedzy:
dylemat trenera - jak prowadzić szkolenie? Zgodnie z procesem grupowym czy z logiką wywodu i strukturą?
Diagnoza przyczyn sytuacji trudnych.
Wyćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Poznanie metod i sposobów - ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi pytaniami.
PROGRAM:
Moduł otwierający.
Otwarcie.
Wprowadzenie w tematykę zajęć.
Moduł I - Proces grupowy.
Rozwój grupy.
etapy i ich podstawowe zjawiska,
role grupowe i ich kształtowanie się.
Proces grupowy - dostosowanie postawy trenera do danego etapu.
Proces grupowy wg. Dexlera Sibbeta.
Co daje trenerom inne spojrzenie na procesy zachodzące w grupie?
Moduł II - Skuteczne zarządzanie procesem zdobywania wiedzy.
Etapy procesu grupowego a dobór zadań i ćwiczeń w każdym z nich.
Trudny wybór - jak prowadzić szkolenie w etapach ścierania się osobowości (np. w fazie burzy),
logika wywodu,
procesowa praca trenera na Sali.
Kiedy oddajemy odpowiedzialność za proces edukacyjny w ręce uczestników, a kiedy dzielimy się nią z nimi?
Moduł III - Trudne grupy, trudni uczestnicy.
Geneza trudności związanych z uczestnikiem.
wpływ trenera,
wpływ uczestników,
problemy i/lub osobowość uczestnika.
Typologia INSIHGT\'s
dostosowanie dynamiki trenera do energii uczestnika.
Moduł IV - Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych z pojedynczym uczestnikiem i z większą grupą.
Sposoby radzenia sobie z trudnym uczestnikiem:
praca ciałem,
praca ciszą,
praca ko-trenera.
Sposoby postępowania trenera w zależności od rodzaju trudności.
Sturktury wypowiedzi pomocne w sytuacjach trudnych:
różne struktury informacji zwrotnej,
komunikaty: Ja i Ty,
technika POPO.
Moduł V - Moduł ćwiczeniowy.
ćwiczenie indywidualne.
ćwiczenia w parze z z drugim trenerem / ko-trenerem.
Moduł VI - Emocje i stres w pracy trenera.
Emocje pozytywne i negatywne w pracy trenera oraz meotdy radzenia sobie z nimi.
Trema, zapobioeganie i metody zwalczania jej.
Stres:
czy istnieje dystres i eustres?
metody radzenia sobie ze stresem, relaksacja.
Metody autodiagnozy i samokontroli swojego stanu emocjonalnego.
Rodzaje ćwiczeń rozwijających cechy wspierające pracę trenera:
cierpliwość,
opanowanie,
zachowanie dystansu,
dopasowanie (kiedy warto?)
wyrozumiałość.
Moduł VII - zamykający
Podsumowanie materiału.
Katalog dobrych praktyk.
Zjazd IV - Rozwój warsztatu trenera - ćwiczenia warsztat superwizyjny.

Moduł I - Dyskusje jako aktywna meotoda pracy z grupą.
Cele stosowania dyskusji jako formy warsztatu.
Rodzaje dyskusji:
panelowa,
moderowana,
kierowana,
sokratejska,
debata za i przeciw,
debata oxfordzka - repetytorium.
Moduł II - Prowadzenie dyskusji.
Rodzaje zadawanych pytań na różnych etapach dyskusji.
Rozpoczynanie dyskusji - konstruowanie tez do dyskusji.
Zbieranie wniosków i podsumowanie dyskusji.
Umiejętności trenera niezbędne w moderowaniu dyskusji:
moderowanie trudnych emocjonalnie spotkań.
Moduł III - Ćwiczenia w prowadzeniu wybranych rodzajów dyskusji.

Modyuł IV - Wystąpienia publiczne, lider prezentacji wg Dala Carnegie.
Dwanaście sposobów aby słuchacze nas polubili.
Ćwiczenie pięciu metod otwarcia prezentacji.
Zarządzanie uwagą słuchaczy:
angażowanie słuchaczy,
słowa i zwroty pomagające w utrzymaniu uwagi.
Waga używanych dowodów i ich profesjonalne przygotowanie:
siedem rodzajów dowodów.
Używanie technik audiowizualnych:
stosowanie nagrań audio,
tabel, wykresów, tablic.
Przemyślany język ciała:
świadomość przekazywanych informacji,
ćwiczenie z informacją zwrotną od grupy i od trenera.
Rola podsumowań i metody ich realizacji.
Diagnoza własnego stylu wystąpień.
Moduł V - Techniki aktorskie w sztuce prezentacji i pracy trenera.
Emisja głosu.
Wykorzystanie gestu.
Ekspresja.
Moduł zamykający.
Podsumowanie szkolenia
Kolacja uroczysta dla Uczestników 4-ch zjazdów i wręczenie certyfikatów.
PROWADZĄCY:
Marcin Przybyłek - Pisarz, filozof umysłu, z zawodu trener-szkoleniowiec, z wykształcenia lekarz. Nieprzeciętny umysł i osobowość, każde spotkanie z nim inspiruje, prowokuje i rozwija. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, kreatywności, zarządzania emocjami, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, sytuacjami zmiany. W swojej pracy uwzględnia wiedzę interdyscyplinarną; z jednakową sprawnością korzysta z myśli Platona, jak i odkryć współczesnej fizyki kwantowej, psychologii, socjologii czy ekonomii. Erudycji i wirtuozerii myśli humanistycznej uczył się u boku wybitnego humanisty profesora Tadeusza Kobierzyckiego.
Przez 6 lat pracował w korporacji farmaceutycznej KRKA, jako przedstawiciel naukowy włączony w team szkoleniowy na Słowenii; wspomnienia i refleksje z tego okresu zawarł w prowokującej książce \"Sprzedaż albo śmierć. Antyporadnik\". Jest autorem licznych opowiadań i opowieści science-fiction. Obok beletrystyki publikuje teksty z zakresu psychologii rozwoju osobowości, twórczości i psychologii biznesu. Interesujące studium psychologii mężczyzny zawarł w książkach \"Postacie mężczyzn. Homer, Tolkien\" i \"Ojciec i syn czyli gwiezdne wojny\".

Aneta Awtoniuk - Trener z 14-letnim doświadczeniem. Umiejętności trenerskie zdobyła w 1999 roku w procesie mentoringu. Z wykształcenia polonistka i behawiorystka. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu profilaktyk antystresowych oraz najszerzej pojętej komunikacji (w tym medialnej i public relations), autoprezentacji (i prezentowania treści niekoniecznie przy użyciu Power Pointa), a także technik wywierania wrażenia i zarządzania (sobą w czasie, zespołem, sytuacją kryzysową…). Była wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Technik redukcji objawów stresu, Coachingu i warsztatów z Technik pracy głosem na studiach podyplomowych w Instytucie Polityki Społecznej. Prowadziła także warsztaty z Technik redukcji objawów stresu dla studentów Szkoły Głównej Handlowej. Udziela także indywidualnego i grupowego coachingu w zakresie rozwoju osobistego dla kadry menedżerskiej.

Wojciech Szymczak - w latach 1990 - 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu. Następnie (1992 - 1998) działalność kupiecka: sprzedaż bezpośrednia, dyrektor grup sprzedażowych, organizacja i zarządzanie regionem sprzedaży. Od 10 lat trener i konsultant zarządzania. Prowadzi zajęcia dla firm biznesowych, agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec i USA. Doradca i asesor w programie certyfikacji trenerów EDEXEL.
Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, oraz International Coaching Community. Absolwent między innymi Incident Counterterrorism Training - Group Management Seminar organizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i rząd RP.
Jako absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW ma spojrzenie na organizację jako strukturę społeczną, która umiejscowiona jest w szerszym kontekście.
Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i przeprowadzaniu ludzi przez zmiany w organizacji, budowaniu poczucia własnej wartości, rozwoju kompetencji menedżerskich. Specjalnym \"konikiem\" jest savior-vivre w biznesie.
Autor podręcznika dla trenerów \"Profesjonalni trenerzy - czyli jak planować i osiągać długotrwałe rezultaty\" - (wyd. Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne).

Maryna Brywczyńska - Trener z 18-letnim doświadczeniem, twórca autorskich programów szkoleniowych. Absolwentka Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych. Ukończyła, jako jedna z pięciu osób w Polsce, jedną z najbardziej prestiżowych szkół trenerów - \"Train The Trainer\" Dale Carnegie Training. Absolwentka rocznego Studium Trenerów Biznesu pracowni TROP, Treningu Trenerów Voss&Partner\'s oraz szeregu innych szkoleń trenerskich.
Ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu, rozwoju i zarządzaniu zespołami. Pracowała na stanowiskach: od menadżera zespołu, aż po trenera i Dyrektora ds. Szkoleń w Towarzystwach ubezpieczeniowo-finansowych: Amplico Life, Royal PBK, Allianz, Euro-Finanz, Nordea Życie.
Jej działania szkoleniowe połączone z autorskimi konkursami sprzedażowymi realizowanymi we współpracy z Departamentem Wspierania Sprzedaży przyczyniły się bezpośrednio do wzrostu poziomu sprzedaży produktów finansowych firm z którymi współpracowała.
Zrealizowała szereg projektów szkoleniowych dla takich firm, jak: TP S.A (kierownicy Tele Punktów - zmiana, zarządzanie sprzedażą, coaching, wywieranie wpływu, przedsiębiorczość) Ruch S.A. (sprzedaż, wystawiennictwo, TtT), Polfa Kutno S.A. (sprzedaż, Komunikacja interpersonalna), Orbis S.A. (obsługa klienta, komunikacja interpersonalna), szkoliła przez ponad 3 lata menadżerów i pracowników Banku BPH i PKO S.A. a po fuzji Bank PKO S.A.
Specjalizuje się w następujących obszarach szkoleniowych: komunikacja zmiany, zarządzanie zmianą, osiąganie celów w okresie przejściowym, wprowadzanie zmiany w firmie, zarządzanie zespołem w sytuacji zmiany, przedsiębiorczość wewnątrz firmy, planowaniu zadań w czasie i budowanie efektywności pracy, komunikacja i autoprezentacja, kreatywność w pracy.
Jest autorką i współautorką wielu podręczników dla trenerów, m.in. podręcznika wdrażania zmiany oraz podręcznika trenerskiego dla trenerów wewnętrznych banków BPH i PKO do prowadzenia szkoleń z tego tematu.
KOSZT UCZESTNICTWA W JEDNYM 2-DNIOWYM ZJEŹDZIE:
1.250 PLN + VAT
KOSZT UCZESTNICTWA W CZTERECH ZJAZDACH:
5.000 PLN + VAT 4.250 + VAT (OSZCZĘDZASZ 750 PLN)
ZAPISZ SIĘ
Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. Formularz oświadczenia>>
MIEJSCE SZKOLENIA:
Centrum Konferencyjne \"Warszawianka\", Warszawa, ul. Merliniego 2a.
W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:
organizację i poprowadzenie szkolenia przez trenera,
materiały szkoleniowe,
Certyfikat ukończenia szkolenia,
serwis kawowe i obiady.
WARUNKIEM UCZESTNICTWA:
jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia pod nr faxu: 22 203 47 01 lub skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl
HARMONOGRAM:
Dzień 1:
godz. 09.00 - 09.15 - powitanie przy kawie
godz. 09.15 - 11.30 - zajęcia
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia
godz. 13.00 - 14.00 - obiad
godz. 14.00 - 15.30 - zajęcia
godz. 15.30 - 15.45 - przerwa kawowa
godz. 15.45 - 17.00 - zajęcia

Dzień 2:
godz. 09.00 - 09.15 - powitanie przy kawie
godz. 09.15 - 11.30 - zajęcia
godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia
godz. 13.00 - 14.00 - obiad
godz. 14.00 - 15.30 - zajęcia
godz. 15.30 - 15.45 - przerwa kawowa
godz. 15.45 - 17.00 - zajęcia
Firma:
May Agency Training
Imię Nazwisko:
---
Email:
szkolenia@mayagency.com.pl
Kategoria:
Pozostałe szkolenia i kursy
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Województwo:
Mazowieckie
Szkolenie od:
2013/09/27
Szkolenie do:
2013/09/28
Zakończenie naboru:
2013/09/26
Koszty szkolenia:
1250 PLN
Data ważności:
2013/12/26 - Oferta nieaktualna
Wyświetleń:
144


Regulamin | Kontakt | Współpraca | Partnerzy | Mapa serwisu | RSS | Polityka prywatności

Dodaj szkolenie | Szukaj szkolenia | Szkolenia biznesowe | Szkolenia informatyczne | Kursy językowe | Studia i edukacja | Pozostałe szkolenia i kursy |


memy
© 2008 - 2015 Kursy4U.pl - wszelkie prawa zastrzeżone